Helsinki Townhouse

Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan
kaupunkipientalotyypit

yleinen arkkitehtuurikilpailu
Helsinki 2010

kilpailuehdotus "horisontti"

Helsingin kaupunki haki arkkitehtikilpailun kautta uudenlaisia ratkaisutyyppejä tiiviiseen kaupunkimaiseen pientalorakentamiseen uusiin suunnitteilla oleviin kaupunginosiin: Jätkäsaaren alue on selkeästi kantakaupunkirakenteeseen liittyvä tiiviin urbaanin rakenteen reuna, kun taas Kruunuvuorenrantaa leimaa Helsingin rannikkovyöhykkeille ja ulkosaaristolle tyypillinen rosoinen kalliomaasto sekä vanhan öljysataman historia.

Kohteissa sovellettiin osin samankaltaisia asuntotyypistöjä, mutta ratkaisujen ulkoarkkitehtuurin tunnelma ja materiaalisuus poikkeavat selkeästi toisistaan hakien innoituksensa ympäristöstään. Kruunuvuorenrannalle ilmettä antavat erisävyiset poltetut savitiilet, vihreäksi patinoituvat kuparikatot ja ullakkokerrokset sekä voimakkaampi muodonanto. Jätkäsaaressa kaupunkia merelle rajaavat rakennusmassat on sen sijaan käsitelty hillitymmin kantakaupungin perinteisestä rakentamisesta ammentaen, rakennusvolyymit täällä ovat yksinkertaisia vaaleaksi rapattuja horisontaaleja massoja, joiden julkisivuväritys pihanpuolella on reippaampaa.

Asuntotyypistöjen suunnittelussa määrittävinä tekijöinä oli muuntojousto sekä elinkaariajattelu. Ideana oli, että saman asuntovolyymin sisällä ratkaisuja voi varioida monin tavoin asukkaan toiveiden mukaan ja että asunto myös elää asukkaan vaihtuvien elämäntilanteiden myötä: lisätilaa voi tarvittaessa rakentaa kaksikerroksisen tilan yläosaan tai purkaa pois, makuuhuoneita voi yhdistellä keskenään tai jakaa useammaksi huoneeksi, asunnosta voi erottaa osan esimerkiksi työtilaksi jne. Kaupunkiympäristöön soveltuvat erityyppiset asuntokohtaiset ulkotilat olivat myös keskeinen tekijä tyypistöjen kehittelyssä.

Helsinki Townhouse

Urban one-family housing types for Jätkäsaari and Kruunuvuorenranta districts

open architectural competition
Helsinki 2010

competition entry "horisontti"

The city of Helsinki sought for new solutions for dense urban one-family housing in the new districts of Jätkäsaari and Kruunuvuorenranta. Jätkäsaari is clearly an extension at the rim of the existing urban core, while Kruunuvuorenranta, a former oil harbour, is characterized by its history and rocky, coarse landscapes typical to Helsinki shores and archipelago.

Similar housing typologies were applied in both locations, but the atmosphere and materials of the exterior architecture, inspired by their different surroundings clearly distinguish the two sites. Kruunuvuorenranta gets its character from burnt clay bricks, patinated green copper roofs and attics and a stronger architectural form in general. In Jätkäsaari, housing masses that outline the city from the sea get a more discreet detailing, drawing from the inner city building tradition. Here, building volumes are simple, light plastered horizontal masses, with brighter coloured facades on the courtyard side.

Flexibility, transformability and life cycle approach were key factors in designing the housing typologies. The idea was to allow for multiple layout variations inside the building mass according to the inhabitants' wishes and changings situations in life: more room could be built or removed in the two-storey high space, bedrooms can be joined or split, part of the house can be divided for working etc. Diverse exterior spaces for each housing type, suited to the surrounding cityscape were also designed.